Inovácia a modernizácia procesu opráv vstrekovacích systémov – verejné obstarávanie

Hlavný cieľ projektu

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových inovatívnych postupov a procesov

Informácie o prijímateľovi a partneroch

Názov a sídlo prijímateľa:
AD control, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva
Dátum začatia a skončenia realizácie projektu:
od 6/2018 do 12/2018
Miesto realizácie projektu:
Bottova 1522, 962 12 Detva
Región: Banskobystrický kraj
Mesto: Detva
VÚC: Banskobystrický kraj
Výška investície: 268 850,00 €
Výška príspevku: 134 425,00 €
Výzva: OPVaI – MH/2016/3.3.1-04
Kód ITMS2014+: 313031I205

Informácia

Názov zákazky:
„Inovácia  a modernizácia procesu  opráv vstrekovacích  systémov”
Stanica na nastavovanie a testovanie vstrekovacích  systémov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že

 termín na predkladanie ponúk predlžujeme do: 15.10.2020 do 10:00 hod.
otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 15.10.2020 o 10: 30 hod.

Všetky ostatné ustanovenia Výzvy na predkladanie ponúk a príloh k výzve zostávajú nezmenené.

Za pochopenie ďakujeme.

Príloha č.9: Predĺženie lehoty
Príloha č.10: Kúpna zmluva – zverejnené dňa 02.11.2020

Scroll to Top