Inovácia a modernizácia procesu opráv vstrekovacích systémov

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je inovácia produkčného procesu a poskytovanie novej do súčasnej doby v našej spoločnosti neposkytovanej služby, ktorá v rámci Podpoľania a ani Slovenska nie je dostupná. Nový inovovaný výrobný proces nadväzuje na súčasný proces opravovania vstrekovacích systémov pracovných strojov a zariadení.

Informácie

Prijímateľ: AD control, s.r.o.
Nenávratný finančný príspevok: 49 231,60EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 49 231,60 EUR
Začiatok realizácie projektu: 12/2021
Koniec realizácie projektu: 04/2022

Informácia

Názov zákazky:
„Inovácia  a modernizácia procesu  opráv vstrekovacích  systémov”
Stanica na nastavovanie a testovanie vstrekovacích  systémov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že

 termín na predkladanie ponúk predlžujeme do: 15.10.2020 do 10:00 hod.
otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 15.10.2020 o 10: 30 hod.

Všetky ostatné ustanovenia Výzvy na predkladanie ponúk a príloh k výzve zostávajú nezmenené.

Za pochopenie ďakujeme.

Príloha č.9: Predĺženie lehoty
Príloha č.10: Kúpna zmluva – zverejnené dňa 02.11.2020

Scroll to Top